1. ALGEMEENHEDEN.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen of leveringen van de firma.

Elke bestelling houdt de aanvaarding van de volgende voorwaarden in.

Elke afwijking op deze voorwaarden moet door ons schriftelijk bevestigd worden en is enkel toepasbaar en beperkt op dit bepaald voorwerp en wijzigt niets aan de andere verkoopsvoorwaarden.

Dit akkoord of wijziging kan door ons zonder voorafgaandelijke verwittiging verworpen of geweigerd worden.  Garantie wordt enkel verleend voor materialen van eerste keuze.

 

2. PRIJZEN.

Onze facturen worden opgesteld aan de hand van de prijs op de leveringsdatum. De prijzen aangeduid zonder belastingen worden vermeerderd met de bij de facturatie in voege zijnde BTW.

 

3. LEVERINGEN.

Wij verzoeken u om bij de levering de goederen te controleren in samenwerking met onze chauffeur, dit zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit; nadien wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Indien niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is enkel de nomenclatuur van onze leveringsbon geldig.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor kleurschakeringen of verschil van iedere aard voortspruitend uit een bijkomende bestelling die afzonderlijk wordt geleverd. De waarborg beperkt zich alleen tot vervanging van de producten die defect verklaard werden exclusief eender welke tussenkomst in de plaatsingskosten, uitbreking of herstelling van elke aard.

De geleverde goederen worden noch gewisseld noch teruggenomen.

De verwerking van de goederen geldt in alle gevallen, ook na reclamatie, als aanvaarding.

De firma verzekert de levering op het door de klant opgegeven adres. Het aflossen zal geschieden op de door onze chauffeur meest geschikt bevonden plaats, op de publieke weg. Indien de klant de goederen wil laten neerzetten op een andere dan deze hierboven vermelde plaats, draagt hij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid : beschadigingen aan materialen, personen en wagens, kosten van depannage en herstelling der wagen zonder mogelijkheid deze terug te vorderen aan de firma.

De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel als benaderend. Geen enkele aanspraak op schadevergoeding kan gemaakt worden wegens niet eerbiediging ervan. Een vertraging in de levering verleent de koper niet het recht de koop ongedaan te maken.

Voor achterstand in plaatsing kan geen klacht ingediend worden, noch interest aangerekend worden door de opdrachtgever noch zijn architect.

De geleverde en eventueel geplaatste materialen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de prijs. Er wordt nochtans uitdrukkelijk overeengekomen dat het risico overgaat op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen bij hem worden afgeleverd.

Indien de verkoper in de onmogelijkheid is de bestelde waren te leveren wegens redenen eigen aan zijn groothandelaar of fabrikant, zal de verkoper aan de koper integraal het bedrag van het betaalde voorschot terugstorten zonder dat de koper om deze redenen op enige schadevergoeding of interest aanspraak zal kunnen maken.

De koper zal de bestelling geheel of gedeeltelijk niet herroepen uitgenomen mits betaling van een bedrag gelijk aan 40 % van het bedrag van de bestelling of het betrokken gedeelte ervan.

 

4. VERPAKKINGEN.

De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening gebracht wordt moeten franco en in goede staat binnen de 30 dagen na levering teruggestuurd worden.

 

5. BETALINGSVOORWAARDEN.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn facturen netto en contant betaalbaar.

Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente opbrengen van 5% (vijf procent) per jaar.

Bij gedeeltelijke of algehele niet-betaling van de factuur wordt deze verhoogd met een bedrag gelijk aan 3% (drie procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50, – (vijftig euro) per factuur.

 

6. BEVOEGDE RECHTBANKEN.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd.

 

7. OPMERKING AANGAANDE DE ARTIKELREFERENTIES.

De voorlaatste letter van de referentie verwijst naar de keuze :

  • A : Eerste keuze
  • B : Tweede keuze
  • C : Derde keuze
  • D : Vierde keuze of afgekeurd
  • H : Handelswaren
  • L : Liquidatie, loten

Geen enkele klacht wordt aanvaard op keuze B, C, D, H, L

 

ZEER BELANGRIJK

Met geglazuurde tegels moet altijd een tapijt gebruikt worden aan de deur.